Při pořízení projektové dokumentace typového domu obdržíte Dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení stavby (DSP).
Tato dokumentace svým zpracováním splňuje požadavky na provedení dokumentace k předložení na stavební úřad pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby.
Zároveň tento projekt můžete použít při vyřízení financování stavby. Svou podrobností není projekt dostatečný pro kvalitní a bezproblémovou realizaci stavby. Nobsahuje podrobné statické řešení nosných konstrukcí, zapracování vedení technických instalací, konstrukční řešení detailů provedení stavby, skaldby konstrukcí a výpisy prvků – kde toto vše obsahuje Dokumentace pro provedení stavby (DPS).

Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení je dodávána v 5 vyhotoveních (paré) a obsahuje tyto části:
1) DOKUMENTACI OBJEKTŮ:

  • architektonické a stavebně technické řešení
  • stavebně konstrukční část
  • požárně bezpečnostní řešení

2) TECHNIKU PROSTŘEDÍ STAVEB:

  • vytápění
  • zdravotně technické instalace
  • (plyn)
  • silnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodů
 
Vše v měřítku 1:100.
Profese s vyústěním 1m za hranici stavby rodinného domu.

POZNÁMKA:
Výše uvedené projekty neobsahují osazení stavby na konkrétní pozemek a napojení na inženýrské sítě, bez kterého není projekt kompletní pro podání žádosti o stavební povolení. Tyto je možné vypracovat až podle konkrétní situace a pro konkrétní parcelu investora. Na požádání jsme samozřejmě schopni tyto projekty po dodání potřebných podkladů vypracovat. Osazení stavby na pozemek doplní dokumentaci pro stavební povolení o průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby a zásady organizace výstavby.