Realizační projekt je dokumentací, která podrobně řeší především stavební a konstrukční aspekt výstavby rodinného domu.  Tento stupeň projektové dokumentace upřesňuje architektonické a konstrukční řešení domu a podrobně rozpracovává jeho jednotlivé části. Slouží především jako podklad při realizaci stavby, ale je rovněž předpokladem pro zpracování úplného a přesného nabídkového rozpočtu stavby. Nezastupitelnou úlohu má při provádění technické a finanční kontroly prováděných stavebních prací .

Oproti Dokumentaci pro stavební povolení  nebo ohlášení (DSP) je stavební a statická část zpracována v měřítku 1:50 a obsahuje navíc řadu konstrukčních detailů, specifikaci stavebních materiálů a konstrukčních souvrství a dále výkazy stavebních dílů a výrobků s podrobným popisem.

Je nezbytným podkladem pro zpracování výkazu výměr.

Nabízíme dvě jeho varianty zpracování:

Varianta 1:
Obsahuje dokumentaci ve zpracování dostačující k předložení na stavební úřad pro vydání stavebního povolení nebo ohlášení* a zároveň slouží jako podklad pro správnou a kvalitní výstavbu rodinného domu. Je dodáván v 6ti vyhotoveních (paré).

Varianta 2:
Obsahuje stavební a statickou část v podrobnosti pro realizaci stavby v měřítku 1:50, doplňuje Dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení. Je určen k samotné výstavbě rodinného domu. Tento projekt nelze koupit samostatně bez předchozího zakoupení dokumentace pro stavební povolení. Je dodáván ve 3 vyhotoveních (paré).

Ceny dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro jednotlivé stavby rodinných domů řešíme s každým klientem individuálně.

POZNÁMKA:
Výše uvedené projekty neobsahují osazení stavby na konkrétní pozemek a napojení na inženýrské sítě, bez kterého není projekt kompletní pro podání žádosti o stavební povolení. Tyto je možné vypracovat až podle konkrétní situace a pro konkrétní parcelu investora. Na požádání jsme samozřejmě schopni tyto projekty po dodání potřebných podkladů vypracovat. Osazení stavby na pozemek doplní dokumentaci pro stavební povolení o průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby a zásady organizace výstavby.